28 Th9

🏡𝑨𝑵𝑯 𝑯𝑶𝑨 𝑳𝑬𝑮𝑬𝑵𝑫 𝑹𝑬𝑺𝑻𝑨𝑼𝑹𝑨𝑵𝑻 𝑪𝑶̛ 𝑺𝑶̛̉ 2 – 245 𝑨𝒖 𝑪𝒐, 𝑻𝒂𝒚 𝑯𝒐, 𝑯𝒂 𝑵𝒐𝒊

📸 𝑽𝑰𝑬𝑾 đ𝒐̂́𝒊 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒄𝒐̂̉𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒐̛̣ 𝒉𝒐𝒂 𝑸𝒖𝒂̉𝒏𝒈 𝑨𝒏 𝑪𝒉𝒐̛̣ 𝒉𝒐𝒂 đ𝒆̣𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝑯𝒂̀ 𝑵𝒐̣̂𝒊, 𝒉𝒐𝒂 𝒈𝒊̀ 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒄𝒐́, 𝒉𝒐𝒂 𝒏𝒂̀𝒐 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒕𝒖̛𝒐̛𝒊 𝒙𝒊𝒏𝒉 𝒎𝒂̀ 𝒄𝒐̀𝒏 𝒃𝒂̣𝒕 𝒏𝒈𝒂̀𝒏 𝒏𝒖̛̃𝒂 𝒗𝒊̀.
Read More
28 Th9

Family 💓

Đ𝐈 Đ𝐀̂𝐔 𝐂𝐔̃𝐍𝐆 Đ𝐔̛𝐎̛̣𝐂 𝐌𝐈𝐄̂̃𝐍 𝐋𝐀̀ 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐍𝐇𝐀𝐔 👫 Đ𝐄̂́𝐍 𝐀𝐍𝐇 𝐇𝐎𝐀̀ 𝐋𝐀̀ Đ𝐔̛𝐎̛̣𝐂 𝐀̆𝐍 𝐆𝐈̀ 𝐂𝐔̃𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐎𝐍 💞 𝐁𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐫𝐮̛𝐚 𝐯𝐮𝐢 𝐯𝐞̉ ============================ 𝑯𝑶𝑻𝑳𝑰𝑵𝑬: +84 912071204 – +84 967622204.
Read More
28 Th9

ANH HOA RESTAURANT 429 ÂU CƠ

🚦 Đ𝑖̣𝑎 𝑐ℎ𝑖̉ : 429 𝐴̂𝑢 𝐶𝑜̛, 𝑇𝑎̂𝑦 𝐻𝑜̂̀, 𝐻𝑎̀ 𝑁𝑜̣̂𝑖 🏊‍♀️⛹️‍♂️𝑁𝑎̆̀𝑚 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑐𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑣𝑎̀𝑜 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑉𝑖𝑒̂𝑛 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 & 𝑃ℎ𝑜̂́ đ𝑖 𝑏𝑜̣̂ 𝑇𝑟𝑖̣𝑛ℎ 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑆𝑜̛𝑛 👫Đ𝑒̂́𝑛 𝐴𝑛ℎ 𝐻𝑜𝑎 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑎𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡.
Read More