28 Th9

ANH HOA RESTAURANT 429 ÂU CƠ

🚦 Đ𝑖̣𝑎 𝑐ℎ𝑖̉ : 429 𝐴̂𝑢 𝐶𝑜̛, 𝑇𝑎̂𝑦 𝐻𝑜̂̀, 𝐻𝑎̀ 𝑁𝑜̣̂𝑖
🏊‍♀️⛹️‍♂️𝑁𝑎̆̀𝑚 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑐𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑣𝑎̀𝑜 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑉𝑖𝑒̂𝑛 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 & 𝑃ℎ𝑜̂́ đ𝑖 𝑏𝑜̣̂ 𝑇𝑟𝑖̣𝑛ℎ 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑆𝑜̛𝑛
👫Đ𝑒̂́𝑛 𝐴𝑛ℎ 𝐻𝑜𝑎 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑎𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑎̂̉𝑚 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝐻𝑎̀ 𝑁𝑜̣̂𝑖 𝑉𝑎̀ 𝑠𝑎𝑢 đ𝑜́ 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑐𝑎́𝑐 ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑖 𝐻𝑜̂̀ 𝑇𝑎̂𝑦 𝑛𝑎̀𝑜 😍
𝑉𝑜̛́𝑖 𝑡𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑑𝑎̀𝑖 𝑙𝑒̂𝑛 đ𝑒̂́𝑛 17𝑘𝑚, 𝐻𝑜̂̀ 𝑇𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑜̛𝑖 𝑡𝑎̣̂𝑝 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 đ𝑖̣𝑎 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑣𝑢𝑖 𝑐ℎ𝑜̛𝑖, 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑡𝑟𝑖́, 𝑎̆𝑛 𝑢𝑜̂́𝑛𝑔, 𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘 𝑖𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡ℎ𝑢̉ đ𝑜̂ 𝐻𝑎̀ 𝑁𝑜̣̂𝑖 𝑛ℎ𝑢̛: 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝐻𝑜̂̀ 𝑇𝑎̂𝑦, 𝑃ℎ𝑜̂́ đ𝑖 𝑏𝑜̣̂ 𝑇𝑟𝑖̣𝑛ℎ 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑆𝑜̛𝑛, Đ𝑎̂̀𝑚 𝑠𝑒𝑛, 𝑐ℎ𝑒̀𝑜 𝑆𝑢𝑝 𝐻𝑜̂̀ 𝑇𝑎̂𝑦,…

Leave a Reply